se incarca
  Ultima actualizare, 14-05-2018:

   În data de 4 iunie 2018 vor incepe lucrările de modernizare a instalaţiilor termice de distribuţie la blocurile  de locuinţe si contorizare individuală la nivel de apartament, etapa a I-a, dupa cum urmează: - BL. 2, sc.B, Str. Lopătarului (ANL); - Bl. 15, sc.A, Str. Lopătarului (ANL); - Bl. 1, sc.A, Str. Lopatărului (ANL); - Bl. 13, sc... mai mult >>>

  Arhiva anunțuri  
  Lucrări reţele/instalaţii  
  Comunicări executare silită  
  Probe la rece  
  Anunţuri angajări  
  Citiri  
  Recuperare creanţe  
  Oprire-Pornire CAF  
  Ajutoare pentru încălzire  
  Licenţe/autorizatii/avize  
  Documente necesare, avize  
  Întrerupere furnizare energie termică  
  Debranşări  
  Model contract  
  Facturi şi penalităţi  
  Audienţe  

 Energoterm SA Tulcea:   anunturi >>> angajari


  Începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 2 (doua) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii ENERGOTERM S.A. TULCEA  


     S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea prin Comitetul de nominalizare si remunerare, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 2 (doua) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii ENERGOTERM S.A. TULCEA p1- admin, 16-08-2017    
       
Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

 Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 - cel puţin un membru trebuie să aibă studii economice cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic, contabil, de audit sau financiar;
 - cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii juridice cu experienţă de cel puţin 5 ani in domeniul juridic;
 - cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii tehnice cu experienţă de cel puţin 5 ani in domeniul tehnic;
 - în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin.(2) al OUG 109/2011, nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 - în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;
 - majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 - mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
 - o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
 - membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor societăţi comerciale profitabile;
 - selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;
 - candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o declaraţie de intenţie realizată conform scrisorii de aşteptări.
 
 Condiţiile generale de participare sunt:

 - sa aiba studii universitare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul  tehnic, economic, juridic cu o vechime in munca de minim 10 ani
 - cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România;
 - capacitate deplină de exerciţiu;
 - stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 - să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 - nu a fost iniţiată şi nu se află în desfăşurare nici o procedură de natură penală împotriva lor şi nu au înscrieri în cazierul judiciar;
 - nu au înscrieri în cazierul fiscal;
 - sa aiba experienta in activitatea de conducere a intreprinderilor publice ori societati din domeniul privat de minim 5 ani

 Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

 Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 - Opis documente
 - Cere de inscriere
 - copia actului de identitate;
 - copia diplomelor de studii; 
 - curriculum vitae 
 - Copii ale documentelor care dovedesc experienta ceruta ( carnet de munca, extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor, contracte de mandat/management, adeverinte eliberate de angajatori, etc.) 
 - cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 - cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 - adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 - declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de “independent” conform formular nr. 4;
 - declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost şi nici nu se află în situaţia desfăşurării unei proceduri de natură penală împotriva sa conform formular nr.5 
 - declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 6;
 - declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 7;
 - declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 8;
 - declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9.

Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.
 Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.
 Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii ENERGOTERM  S.A. TULCEA (www.energotermtulcea.ro).

 Dosarul de candidatură se va depune până la data de 15.09.2017, ora 12.00 la secretariatul S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii ENERGOTERM S.A TULCEA, precum numele şi prenumele şi domiciliul candidatului.

  Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

 Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate pe site-ul şi la sediul ENERGOTERM S.A TULCEA.  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul ENERGOTERM S.A TULCEA, Str. Isaccei Nr. 73, Tulcea, Jud. Tulcea. 


 

 


Centre de încasare

Situaţia facturilor şi penalitaţilor

Anunţuri importanteActe necesare

Puncte termice; Centrale; Module
Vremea in Tulcea azi, 26-05-2018
Prefectura Tulcea

Primaria Tulcea

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Agentia pentru Protectia Mediului

Vizitatori:
   
TULCEA - Str.Isaccei, nr.73;
Telefon: 0240-527896; Fax: 0240-522348; e-mail: office@energotermtulcea.ro
Caldura din casa ta!
Regulament debranşare - acte necesare
Sigilarea coloanelor de agent termic
© 2012 - Energoterm SA Tulcea - Toate drepturile rezervate